Интерактивная игра "Вперед со спортом"

Інтэрактыўны даведнік для бацькоў па навучанні дзяцей 5-7 гадоў элементам спартыўных гульняў "Наперад са спортам!»

Абгрунтаванне:

Інтэрактыўны даведнік для бацькоў па навучанні дзяцей 5-7 гадоў элементам спартыўных гульняў "Наперад са спортам!"распрацаваны з дапамогай сэрвісу https://www.thinglink.com і ўяўляе сабой мультымедыйны плакат ("размаўлялыя карцінкі"), на якім нанесены маркеры (абразкі-спасылкі), абазначэнне якіх вызначана прадстаўленымі ў даведніку часткамі. Пры навядзенні на малюнкі можа з'яўляцца мультымедыя кантэнт. Для"размаўлялых" малюнкаў дададзены невялікія каментарыі. Маецца магчымасць дзяліцца "гаваркімі" малюнкамі з дапамогай сацыяльных сетак Вконтакте, Facebook, Twitter, Google+ і іншых праз электронную пошту (маецца механізм адпраўкі электроннага ліста са спасылкай з сэрвісу Thinglink на E-mail атрымальніка). Працуе плакат ў інтэрактыўным рэжыме, можна адкрыць у гаджэце

па спасылцы https://www.thinglink.com/scene/1426606555180040194

і з дапамогай OR-кода

 

Мэта: навучанне дзяцей 5-7 гадоў элементаў спартыўных гульняў.

Задачы:

  1. Павышаць псіхолага-педагагічныя кампетэнцыі бацькоў у навучанні выхаванцаў элементам спартыўных гульняў, у стварэнні ўмоў для паляпшэння агульнай фізічнай падрыхтаванасці і павышэнні рухальнай актыўнасці дзяцей.
  2. З улікам індывідуальнай адоранасці дзіцяці мэтанакіравана развіваць яго рухальныя якасці і здольнасці, прапаноўваючы якія не патрабуюць фізічных і псіхічных намаганняў заданні.
  3. Выхоўваць у дзяцей выбарчую цікавасць да пэўных відаў спорту і рухальнай дзейнасці, мадонне ўдзельнічаць у гульнях па правілах.

У даведніку змешчаны інфармацыйны матэрыял па навучанню дзяцей элементам 6 відаў спорту (хакей, футбол, баскетбол, бадмінтон, тэніс, гарадкі). Для бацькоў метадычны інструментарый прадстаўлены 3 часткамі:

1 раздзел "Навучаем па правілах" распрацаваны ў фармаце прэзентацыі з апісаннемметодыкінавучання. Для працы з дзецьмі вызначаны пасільная нагрузка, якія падводзяць практыкаванні, якія дазваляюць хутчэй авалодаць дзіцяці рухальнымдзеянням. Апісаны ўмовы арганізацыі, тэхніка і правілы арганізацыі спартыўных гульняў і практыкаванняў.

2 раздзел "Гульні і гульнявыя практыкаванні з элементамі спорту" прадстаўлены займальнымі гульнямі і гульнявымі практыкаваннямі, рухальнымі заданнямі, якія павінны даставіць дзіцяці задавальненне ў працэсе навучання. Пры падборы гульняў і гульнявых практыкаванняў улічаны ўзроставыя асаблівасці і магчымасці дзіцяці.

3 раздзел "Раўненне на лепшых!"уяўляе магчымасць бацькам і дзецям бліжэй пазнаёміцца са спартсменамі краіны, якія маюць дасягненні ў прадстаўленых відах спорту.

4 раздзел "Спартыўны мультмарафон" дазволіць дзіцяці перайсці па спасылках да мультфільмаў спартыўнай тэматыкі.

У даведніку маецца дадатак "Спортразумнік", які дазволіць дзіцяці акунуцца ў свет развіваючых гульняў, казак, загадак, накіраваны на фарміраванне цікавасці да розных відах спорту, увагі, логікі, кемлівасці.

Прадстаўлены інфармацыйны матэрыял можа з'явіцца дадаткам да распрацаваныхмаршрутах сацыяльна-педагагічнага праекта "Вясёлая прагулка разам!", і дазволіць сям'і цікава і з карысцю правесці час у выхадны дзень.

Мультымедыйны плакат прызначаны для шырокага кола карыстальнікаў: педагогаў, бацькоў, выхаванцаў дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту.

Інтэрактыўным даведнікам можна скарыстацца бацькам і дзецям, знаходзячыся ў дарозе, падарожжы, на адпачынку, у працэсе навучання.

Пры стварэнні інфармацыйных матэрыялаў ужыты спасылкі на інтэрнэт-крыніцы, прадстаўлены спіс выкарыстанай літаратуры. Прапанаваны метадычны інструментарый накіраваны на рашэнне задач вучэбнай праграмы дашкольнай адукацыі па адукацыйнай вобласці "Фізічная культура".

Інтэрактыўны даведнік распрацаваны аўтарскім калектывам педагогаў дзяржаўнай установы дашкольнай адукацыі "Уздзенскі цэнтр развіцця дзіцяці "Вясёлка": кіраўнікамі фізічнага выхавання Ліпай Е. Ф., Атрушкевіч Е.В., намеснікам загадчыка па асноўнай дзейнасці Берасневіч І.П.

 

Жадаем Вам і Вашаму дзіцяці моцнага здароўя

і спартыўных дасягненняў!

свернуть

Интерактивный справочник для родителей по обучению детей 5-7 лет элементам спортивных игр «Вперед со спортом!»

Обоснование:

Интерактивный справочник для родителей по обучению детей 5-7 лет элементам спортивных игр«Вперед со спортом!» разработан посредством сервиса https://www.thinglink.com и представляет собой мультимедийный плакат («говорящие картинки»), на котором нанесены маркеры (иконки-ссылки), обозначение которых определено представленными в справочнике разделами.При наведении на изображения может появляться мультимедиа контент. Для «говорящих» изображений добавлены небольшие комментарии.Имеется возможность делиться «говорящими» изображениями посредством социальных сетей Вконтакте, Facebook, Twitter, Google+ и других через электронную почту (имеется механизм отправки электронного письма со ссылкой из сервиса Thinglink на E-mail получателя). Работает плакат в интерактивном режиме, открыть можно в гаджете

по ссылке https://www.thinglink.com/scene/1426606555180040194

и посредством OR-кода

Цель: обучение детей 5-7 лет элементам спортивных игр.

Задачи:

  1. Повышать психолого-педагогические компетенции родителей в обучении воспитанников элементам спортивных игр, в создании условий для улучшения общей физической подготовленности и повышении двигательной активности детей.
  2. С учетом индивидуальной одаренности ребенка целенаправленно развивать его двигательные качества и способности, предлагая игры-задания.
  3. Воспитывать у детей избирательный интерес к определенным видам спорта и двигательной деятельности, желание участвовать в играх по правилам.

В справочнике размещен информационный материал по обучению детей элементам 6 видов спорта (хоккей, футбол, баскетбол, бадминтон, теннис, городки). Для родителей методический инструментарий представлен 3 разделами:

1 раздел «Обучаем по правилам» разработан в формате презентации с описанием методики обучения. Для работы с детьми определена этапность обучения элементам спортивных игр, посильная нагрузка, подводящие упражнения, позволяющие быстрее овладеть ребенку двигательными действиями.Описаны условия организации, техника и правила организации спортивных игр и упражнений.

2 раздел «Игры и игровые упражнения с элементами спорта» представлен занимательными играми и игровыми упражнениями, двигательными заданиями, которые должны доставить ребенку удовольствие в процессе обучения. При подборе игр и игровых упражнений учтены возрастные особенности и возможности ребенка.

3 раздел «Равнение на лучших!» представляет возможность родителям и детям ближе познакомиться со спортсменами страны, имеющими достижения в представленных видах спорта.

4 раздел «Спортивный мультмарафон» позволит ребенку перейти по ссылкам к мультфильмам спортивной тематики.

В справочнике имеется приложение «Спорт умничка», который позволит ребенку окунуться в мир развивающих игр, сказок, загадок, направленный на формирование интереса к различным видам спорта, внимания, логики, смекалки.

Представленный информационный материал может явиться дополнением к разработанным маршрутам социально-педагогического проекта «Веселая прогулка вместе!», и позволит семье интересно и с пользой провести время в выходной день.

Мультимедийный плакат предназначен для широкого круга пользователей:педагогов, родителей, воспитанников дошкольного и младшего школьного возраста.

Интерактивным справочником можно воспользоваться родителям и детям, находясь в дороге, путешествии, на отдыхе, в процессе обучения.

При создании информационных материалов применены ссылки на интернет-источники, представлен список используемой литературы. Предложенный методический инструментарий направлен на решение задач учебной программы дошкольного образования по образовательной области «Физическая культура».

Интерактивный справочник разработан авторским коллективом педагогов государственного учреждения дошкольного образования «Узденский центр развития ребенка «Вясёлка»:руководителями физического воспитания Липай Е.Ф., Атрушкевич Е.В., заместителем заведующего по основной деятельности Бересневич И.П.

 

Желаем Вам и Вашему ребенку крепкого здоровья

и спортивных достижений!

 

 

свернуть