Консультации

Беларуская народная творчасць для малят

Кансультацыя для бацькоў

Фальклор – найлепшы сродак выхавання дзяцей. Той, хто ўмее забавіць дзяцей калыханкай, пацешкай, песенькай, дамагаецца ў             выхаванні хуткіх і відавочных вынікаў. З маленства люддзі захапляюцца светам народнай песні, казкі. З песні-калыханкі маці пачынаецца іх знаёмства з фальклорам, цікавасць да яго паступова пашыраецца. Дзеці патрабуюць казак, загадак, гульняў у час якіх выкарыстоўваюць, лічылкі, дразнілкі, скарагаворкі і іншыя жанры вуснай паэзіі.

Што вабіць дзяцей? Перш за ўсё незвычайнасць зместу фальклору. У дзіцячых песнях актыўнымі дзеючымі вобразамі паўстаюць: кот, сабачка, верабейка, сарока, якім падаюцца чалавечыя здольнасці. Дзеці вучацца распазнаваць дабро і зло, праўду і крыўду, справядлівасць і жорсткасць на яркіх вобразах, увасобленых у жывёлах і у людзях, у розных пачварах, страшылках чарадзейных казак.

Цяжка знайсці больш каштошны матэрыял для развіцця мастацкіх здольнасцей дзяцей, чым беларускія казкі, песні, гульні, прадметы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Дзякуючы ім дзеці пачынаюць  разумець прыгажосць беларускага арнаменту, незвычай ны каларыт народных песень, хараство карагода. Пад уплывам фальклору іх малюнкі, песні, танцы, апавяданні становяцца выразнымі і вобразнымі.

Захапленне народнай творчасцю стварае умовы для праяўлення ў дзяцей творчага пачатку. Яны адлюстроўваюць сваё ўражанні ў розных малюнках, аплікацыях, вырабах, інсцэніруюць беларускія народныя казкі.

І цяжка аддаць перавагу якому-небудзь віду народнай творчасці. Важны яны ўсе. Пры гэтым трэба знаёміць з такімі народнымі гульнямі, песнямі, казкамі, танцамі. Якія ім зразумелыя і цікавыя, адпавядаюць нашым сёняшнім эстэтычным патрабаванням.менавіта гэта павінна ўлічваць пры адборы фальклорнага матэрыялу для дзяцей. Толькі пры такіх умовах народная творчасць можа арганічна, а нештучна ўвайсці ў іх жыццё. Неацэнная роль у гэтым працэсе належыць вам, бацькам. Сапраўды, калі вы не адчуваеце прыгажосці народнай песні, велічнасці казачнага вобраза, дык вы, зразумела, не зацікавіце дзяцей.

Знаёмства з фальклорам трэба пачынаць з першых дзён дзіцяці. Цяжка заўважыць, калі ў самых маленькіх дзяцей выпрацоўваецца пачуцці да сваёй Айчыны. Але ж не выклікае сумненняў, што абліча ў маленстве ўзнікае ўжо пры першым знаёмстве з народнай творчасцю, асабліва з фальклорнымі песнямі.кожны народ мае песні, якія створаны для дзяцей.

Ёсць яны і ў беларускага народа. Засыпае дзіця, а над ім чуецца ласкавы голас маці:

 Баю-баю-баенькі,

Люлі-люлі – маленькі.

Прыляцелі гуленькі,

Селі яны ў маменькі.

Сталі яны гуркатаць,

Дзіцятка калыхаць.

Гэтыя песенькі, з якімі знаёміцца дзіця ўпершыню ў сваім жыцці і ёсць калыханкі – найбольш распаўсюджаны жанр дзіцячага фальклору.

 Калыханкі – гэта вялікае багацце беларускай народнай творчасці. У гэтых маленькіх псеньках ёсць якасці, якія неабходны для развіцця першых музычных навыкаў.

 Слухаючы або выконваючы просты напеў, які складаецца з адной, дзвух нот, дзеці развіваюць пачуццё рытму, вучацца ўзмацняць гучанне на моцных долях такта, разумець і адчуваць характар музычных твораў.

Першыя музычныя ўражанні таксама спрыяюць далучэнню дзяцей да беларускай народнай культуры, з маленства выхоўваюць любоў да Радзімы. Дзіцячыя песенныя жанры – калыханкі і забаўлянкі вельмі ўзаемазвязаны паміж  сабою.

Нярэдка калыханкі пераходзяць у забаўлянкі і прадоўжваюць тэматыку першых. Найбольш устойлівымі ў жанравых адносінах з’яўляюцца лічылкі і дражнілкі. Гэтыя творы нястолькі спяваюцца, колькі прагаворваюцца ў іх наглядаюцца толькі асобныя элементц вакалізацыі. Дзіцячыя песні значна адрозніваюцца ад калыханкі сваімі музычнымі і выразнымі сродкамі. Усе гэтыя творы прасягнуты аптымізмам, бадзёрасцю, светлым настроем.

Дзіцячыя песні даюць магчымасць адлюстроўваць у дзяйннях персанажы – зайкі, сарокі, чыжыка, камара і г.д. Поспех песні залежыць ад таго, наколькі яна зразумела дзецям. Пры гэтым важна, каб дзеці выконвалі ролі адпаведных персанажаў песні, суправаджалі песні мімікай, рукамі, хараграфічнымі драматычнымі дзеяннямі.

Ужо у першыя гады жыцця дзіцяці, гады вострай успрымальнасці, фарміруюцца тыя пачуцці рысу характара, якія звязваюць яго са сваім народам. Родная мова, якую засвойвае дзіця, знаёмічыся з народнымі песнямі, казкамі, гульнямі, з’яўляюццца тым падмуркам, на якім вырастае потым пачуццё любові да свайго краю.

Свет казак, песень, гульняў зразумела дзецям з маленства, таму што адпавядае іх светауспрымальнанню, мысленню. Вобразы гэтых твораў выхоўваюць у іх дабрыню, высокароднасць пачуццяў, спрытнасць, кемлівасць і іншыя якасці.

З інтарэсам успрымаюць дзеці кароткі змест прымавак, дражнілак, казак, калыханак. Іх мова становіцца больш выразнай, рухі свабоднымі, арыентацыя ў прасторы ўпэўненай.

Разам з вамі, паважаныя дарослыя, дзеці могуць спяваць калыханку, укладваючы спаць сваю ляльку. Па характару музыкі здагадвацца аб асноўных рысах паводзін ваўка, зайчыка, козліка, верабейчыка. Можна таксама правесці дзіцячую народную гульню, або намаляваць малюнак да вясёлай беларускай песні, або казкі.

 Фальклорны матэрыял трэба выкарыстоўваць па прынцыпу ад простага да складанага.

       Прапануем вашай увазе прыкладныя фальклорныя творы

 

       Беларускія народныя песні                       Беларускія народныя танцы

 1. Божая кароўка                                         1. Полька-Янка

      2.Вось які Мурлыка                                    2. Юрачка

 1. Калыханка, музыка Я.Цікоцкага          3. Лявоніха
 2.   Бегаў зайка шэранькі                              4. Трасуха
 3. Зайка                                                         5.Таўкачыкі
 4. Чэ-чэ, сарока                                            6 Пасеялі дзеўкі лён
 5. Ох і сеяла ульяніца лянок                       7.Завялі вяночкі
 6. Мікіта                                                        8. Чабатуха
 7. Сядзіць Мядзведзь на пакуце                 9. Бульба
 8. Гэй ты, воўчанька
 9. Чаму ж мне не пець?
 10. Сашка ды Грышка

 

                Беларускія народныя гульні

     

 1. Маша
 2. Дожджык
 3. Бусел і жабкі
 4. Воўк і авечкі
 5. Макі-маковачкі
 6. Мядзведзь
 7. Грушка
 8. Верабей                                                        
 9. Чыжык
 10. Яблынька
 11. Жабка
 12. Бярозка
 1. Проса
 2. Міхасік
 3. Журавель
 4. Шэры Васька-кот
 5. Заінька
 6. Мароз
 7. Рэдзька
 8. Го-го, каза
 9. А мы проса сеялі
 10. Лянок

 

Далучайцеся да беларускага фальклору!

Беларускія казкі, калыбельныя

https://cloud.mail.ru/home/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/videoplayback%20(10).mp4

 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/videoplayback%20(11).mp4

 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/%D0%97%D0%BC%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D1%8B%D1%86%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB-%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0.mp4

 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96.mp4

Гуканне вясны

https://cloud.mail.ru/home/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/%D0%92%D1%8F%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C.mp4

Вялікдзень

https://cloud.mail.ru/home/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/%D0%92%D1%8F%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C.mp4

 

                                                                                          Падрыхтаваў

                                                                                                  Музычны кiраўнiк

                                                                                        Масло В.С.

 

 

Лiтаратура

 1. Анцыпіровіч, В.М. Фарміраванне музычнай культуры дашкольнікаў сродкамі беларускага фальклору/ В.М. Анцыпіровіч. - Мн.: «Зорны верасень», 2007 – 60с.
 2. Беларускі дзіцячы фальклор / скл. А.М. Аляхновіч, М.В. Рахчэеў,

     А.С. Фядосік, У.Д.Каструлёў - Мн.: Беларусь, 1994 – 290 с.

 1. Далучэнне дзяцей да беларускай нацыянальнайц культуры / склад.:

     Н.У. Зайцава i iнш. Мазыр. 2002.

 1. Дубiнiна, Дз. М. Родныя вобразы ў паэтычным слове: дапаможнiк для      педагогаў устаноў, якiя забяспечваюць атрыманне дашк. Адукацыi: у 2 ч./ Дз. М. Дубiнiна. – 2-е выд. – Мазыр. 2009.
 2. Фармiраванне нацыянальнай самасвядомасцi ў дзяцей дашкольнага ўзросту сродкамi вуснай народнай творчасцi / скл. Н.В.Пралыгiна. Мазыр. 2010.

 

свернуть

Начинайте с колыбели

Музыка в семье, Музыкальная педагогика

 

Чем раньше музыка войдет в жизнь ребенка, тем глубже и прочнее она займет место в его душе.

Н. Ветлугина

 Пожалуй, нигде потеря времени не сказывается с такой очевидностью и с таким драматизмом, как при воспитании ребенка. Взрослый человек, провалявшийся на диване с пустой книжонкой, возможно, наверстает это время, если ляжет спать попозже. Ребенок, оставшийся за бортом воспитания, независимо трудового, нравственного, физического или музыкального, теряет какие-то драгоценные качества личности, которые уже не вернуть.

Особенно необратимые последствия имеет потеря дошкольных лет.

Макаренко считал, что время, упущенное для воспитания до пяти лет, уже невозможно восполнить.

 Не случайно среди педагогов-музыкантов такой популярностью пользуется ответ известного венгерского композитора ЗолтанаКодая на вопрос: «Когда можно начинать музыкальное воспитание?» «За девять месяцев до рождения ребенка. А еще лучше за девять месяцев до рождения его матери».

 1. Первые впечатления.

 С самого рождения ребенок попадает в мир, полный звуков. Это голос матери и отца, поскрипывание кроватки, звон погремушек, стук швейной машинки, шум машин за окнами и множество других самых различных голосов и звуков — сердитых, нежных, резких, громких, тихих, взрослых, детских. Через эти звуки младенец вслушивается в окружающий мир и пытается его понять. Уже в раннем детстве, еще не улавливая смысла слов, ребенок тонко чувствует интонацию, мелодику человеческой речи. Вы можете ласково говорить с ним по-японски — малыш будет улыбаться и тянуться ручками.

Скажите то же самое сердито — он испугается, заплачет.

Из огромного мира звуков особенно влекут младенца музыкальные звуки.

 Выдающийся русский физиолог В. М. Бехтерев считал, что для развития музыкальности ребенку надо давать слушать музыку с первых дней жизни. Чтобы определить, подходит ли эта музыка самому юному слушателю, В. М.  Бехтерев предлагал: «Маленькие дети живо реагируют на музыку. Одни произведения вызывают их плач и раздражение, другие радостные эмоции и успокоение. Этими внешними реакциями и следует руководствоваться в выборе музыкальных произведений».

Новейшие психолого-педагогические данные подтвердили, что дети реагируют на музыку очень рано. Особенно активно маленькие дети воспринимают ритмическую сторону музыки. Был проведен эксперимент, во время которого новорожденным давали слушать записанное на магнитофонную пленку биение сердца спокойной, а потом взволнованной матери. В первом случае новорожденные музыканты успокаивались, затихали. Во втором — нервничали, бурно реагировали. Врачи советуют делать зарядку с самыми маленькими под ритмичную, жизнерадостную музыку. Замечено, что при этом они выполняют упражнения с особым удовольствием.

 Вот вы включили проигрыватель. Малыш обернулся к источнику звука, ищет его. Если музыка понравилась ему, — радуется, успокаивается. Но уже через 20 — 30 секунд внимание ребенка ослабло. Он больше не слушает. Это означает, что музыку надо выключить. Малыш растет и внимание его становится все более устойчивым.

 Теперь время слушания музыки можно увеличить. Очень важно, чтобы в комнате, пока звучит музыка, была тишина и ничто ме отвлекало ребенка. Нельзя, чтобы домашние ходили по комнате. Желательно также на время слушания музыки убрать из поля зрения ребенка игрушки, погремушки и другие отвлекающие его предметы.

 Ни в коем случае нельзя, чтобы даже самая приятная и любимая музыка звучала слишком громко. Неокрепшей нервной системе малыша противопоказаны и какие бы то ни было резкие звуковые эффекты.

 Уже в три-четыре месяца малыш не только прислушивается к музыке, но и воспринимает ее эмоционально. При звуках колыбельной лежит тихо, спокойно. Под живую, веселую музыку улыбается, радуется. Интересное, веселое содержание музыки побуждает самых маленьких к разнообразным проявлениям активности (эмоциональные возгласы, подпевание, игры плясового характера). Музыка для детей уже с этого возраста тесно связана с движением, танцем. Вы доставите большое удовольствие маленькому, еще даже не умеющему сидеть ребенку, если возьмете за кисти рук и под веселую музыку будете их сгибать и разгибать. Услышав ритмичную танцевальную музыку, малыш, едва научившись сидеть, начнет склонять тело, подгибать коленки, раскачивать кроватку.

 С большим интересом ребенок до года слушает музыку, под которую ритмично движутся взрослые с платком, флажком или бубном. Взрослого с успехом может заменить кукла. Под марш кукла марширует, под вальс делает танцевальные движения. Под песню игрушечная птичка поет, а после окончания музыки «улетает». Очень удобны так называемые петрушечные куклы, которые надеваются на пальцы и движутся особенно выразительно. Музыка постепенно входит в жизнь ребенка. Он уже затихает и выжидательно, с нетерпением смотрит на проигрыватель, который собираются включить родители.

Первые и очень важные музыкальные впечатления ребенка связаны с пением матери. Веками матери пели у колыбели ребенка самые нежные, самые задушевные песни. И первые музыкальные воспоминания связаны у многих детей с ощущениями счастья, любви, нежности.

 Сегодня песня все больше уходит из семейной жизни. Матери стали петь реже. А жаль. Некоторые стесняются своего голоса. Другие считают, что это ни к чему, когда есть проигрыватель и магнитофон, и что вообще петь у колыбели не современно. Но если вы хотите, чтобы ребенок полюбил музыку, чаще пойте ему у колыбели. Надо сделать так, чтобы с самого раннего детства ребенок реагировал на музыку, как на что-то приятное и радостное.

Интересный пример раннего слушания музыки приводит в журнале «Семья и школа» В. Алферова.

 Грише давали слушать музыку Баха (выбор композитора был случаен) с двух месяцев. Мальчику нравилось слушать — он поворачивал головку, улыбался. Уже с четырех месяцев проявляется избирательная способность малыша: у него свои любимые пластинки — Бах, Вивальди, скрипичные концерты. Причем пластинку Вивальди он любил слушать только с одной стороны. Родители уходили в другую комнату, занимались своими делами и узнавали об окончании пластинки по плачу младенца.

В девять месяцев Гриша с удовольствием слушает песни, пытается напевать. В год чисто поет «Елочку», «Заиньку». К четырем годам мальчик знает много песен. Среди его любимых композиторов Бах, Вивальди, Мусоргский, Гайдн. Гриша не вундеркинд. Знаю немало примеров, когда правильно поставленное раннее слушание музыки, подкрепленное большой заинтересованностью родителей, способствовало активному развитию музыкального слуха, памяти.

На втором году жизни дети могут уже сами баюкать куклу или плясать с ней в зависимости от характера музыки. В этом возрасте малыши не любят сидеть неподвижно, и потому слушание музыки можно построить в виде игры. Вы ставите пластинку и слушаете секунд двадцать—тридцать. Потом накрываете проигрыватель чем-нибудь (куском материи, марлей и т. п.) и говорите маленькому слушателю: «Где музыка? Нет музыки». Ребенок с удовольствием принимает игру и, радуясь, что ситуация ему ясна, бежит или ползет к проигрывателю и сдергивает покрывало. Потом возвращается обратно и ждет, чтобы вы снова включили музыку. После такого подвижного момента он слушает музыку с новым интересом.

В два года движения ребенка получают значительное развитие. В пляске малыши могут быстро и неглубоко приседать, как бы пружиня на ногах, топать ножкой, поворачиваться, переступать на одном месте. Они начинают плясать, услышав плясовую музыку, и приглашают на танец взрослых. Старайтесь не отказать в этом маленьким, даже если у вас много дел или неважное настроение. Тем более что от такой пляски настроение обязательно улучшится.

 Многие дети в этом возрасте способны подпевать и петь самостоятельно. Старайтесь подбирать им песенки с несложным текстом, повторяющимися словами: «Заинька-заинька», «ля-ля», «Машенька-Маша» и т. п. В два-три года малыши уже могут слушать музыку 15—20 минут.

 Очень любят они слушать рассказы, сопровождаемые музыкальными иллюстрациями.

Вот пример такого рассказа, который можно иллюстрировать пьесами из «Детского альбома» П. Чайковского.

Маленькая девочка Верочка пошла в лес собирать цветы и ягоды. Она ходила по лесу, пела песни, и ей было очень весело. (Звучит «Итальянская песенка») Так постепенно она зашла далеко и заблудилась. И вдруг Вера увидела избушку на курьих ножках. В этой избушке жила злая Баба-Яга. (Звучит пьеса «Баба-Яга») Баба-Яга увидела девочку и сказала: «Заходи ко мне в дом. Будем жить вместе». Но девочка догадалась, что это Баба-Яга и что ей нельзя верить, и сказала: «Нет! Я не пойду к тебе». Тогда Баба-Яга схватила девочку за руку и силой потащила к себе в избушку. Но в это время мимо избушки по лесу проходили веселые и храбрые солдаты. (Звучит «Марш деревянных солдатиков») Они прогнали злую Бабу-Ягу, спасли девочку и показали ей путь домой. Дома девочку с нетерпением ждала ее мама. (Звучит пьеса «Мама»)

При правильном музыкальном развитии дети в три года перед слушанием музыки устраиваются поудобнее, замолкают. Они узнают знакомую музыку, радостно сообщают об этом взрослым, могут высказать о музыке свое впечатление. Например: «Хорошая песенка», «Там поет птичка» и т. п.

 Если вы не приобщили малыша к слушанию музыки в самом раннем детстве, то приступайте к этому сегодня, когда вашему ребенку четыре, пять или шесть лет. Дети разные. Одни общительные, все любят делать вместе, другие ищут ответ на интересующий их вопрос самостоятельно. Первых большинство. Вот бегает по квартире этакий комочек энергии, и кажется, ничто не в силах остановить его внимание надолго. Но вот он видит, что вы сидите неподвижно и слушаете музыку. Общительные дети не выдержат и спросят обязательно:

 — Что ты делаешь?

 — Слушаю музыку.

 — Какую музыку?

 — Это симфония.

 — Какая еще симфония?

 — Симфония — это когда много инструментов играют вместе, рассказывая о важных событиях.

 — А это интересно?

 — Очень.

 Дальше ребенок, конечно, спросит:

 — Можно, я послушаю?

 — Можно, только не балуйся. Не разговаривай. А если тебе надоест, потихоньку уйди.

 Такой способ приобщения к музыке дошкольников, пожалуй, наилучший. Ребенок на примере взрослых усваивает, что музыку слушают внимательно. При этом не разговаривают, не мешают другим. Большое воспитательное значение имеет и то, что дети видят, как взрослый, который всегда так занят, так торопится, слушает музыку сосредоточенно, не отвлекается, не подходит к телефону. Личный пример взрослых важнее самых красноречивых слов.

 Иногда считают, что совсем не обязательно объяснять ребенку, что такое симфония. Все равно он не поймет. Возможно, ребенок не поймет, в чем сущность симфонии. Но он узнает, что такая форма существует и что музыка имеет разные формы. Усвоение знаний о музыке, о музыкальных инструментах, о композиторах и музыкантах — важный этап формирования у дошкольника музыкальной культуры.

Какую музыку давать слушать в дошкольном возрасте? Правильно ответить на этот вопрос важно, так как музыкальный вкус малышей еще только формируется, и они не способны отличить хорошую музыку от второстепенной, неинтересной. Можно сказать, что зарождающийся музыкальный вкус детей зависит от музыкального вкуса родителей.

 Прежде всего, это должна быть высокохудожественная музыка, лучшие произведения музыкальной культуры. К музыке для детей вполне подходит определение, которое дал С. Маршак для детской литературы: «Она должна быть написана, как для взрослых, только намного лучше».

 Методисты рекомендуют, чтобы музыка, которую слушают малыши, отличалась ясной мелодией, светлым характером, четкой формой. Сказанное не означает, что детям можно давать слушать только простую, элементарную музыку, специально написанную для них. Нельзя искусственно ограждать дошкольников от классической музыки. Ребенок может и должен слушать и Чайковского, и Бетховена, и Моцарта. Надо, чтобы с детства его слух был воспитан на классике, приучен к настоящей, хорошей музыке. Круг музыкальных вкусов детей в отличие от взрослых не ограничен устоявшимися привычками.

 Знаю семью, в которой девочка, оставаясь одна, не плакала, если ей включали музыку Шопена. В другой семье папа увлекался современной музыкой и любимым композитором его шестилетней дочки был Хиндемит. Мой сын в три года больше всего любил слушать «Лунную» сонату Бетховена.

 Есть для дошкольников и много хорошей музыки, специально написанной для них. Это комплекты пластинок для слушания музыки в детском саду, музыкальные сказки, песни.

 В формировании интереса детей к музыке большую роль могут сыграть музыкальные радио- и телепередачи. Узнав заранее о такой передаче, подготовьте к ней ребенка, расскажите о композиторе, чья музыка будет исполнена, либо о самом музыкальном произведении. Отложите на это время все дела и постарайтесь создать праздничную, радостную обстановку, чтобы встречи с музыкой стали для малышей ярким событием.

О музыке дошкольникам говорить непросто. При этом должны быть, как минимум, соблюдены два условия: рассказ должен быть доступным и увлекательным.

 Вот, скажем, как можно рассказать ребенку о «Марше деревянных солдатиков» из «Детского альбома» П. Чайковского: «У Петра Ильича Чайковского был племянник Володя Давыдов. Ему и посвящен «Детский альбом».

 Володя достал из коробки солдат. Они стоят ровно в ряд, ружье на плече и ждут команды. Прозвучала команда, и солдаты пошли. Послушай музыку и услышишь, как легко и бодро они идут: «Раз! Два! Раз! Два!» Солдаты весело проходят мимо Володи, который принимает парад».

 От рассказа зависит заинтересованность ребенка, а следовательно, его настроение.

О настроении хочется поговорить особо. Сегодняшнее, сиюминутное настроение играет у детей значительную роль при слушании музыки. Одна и та же музыка, доставляющая удовольствие и радость в удачный, солнечный день, может вызвать у ребенка раздражение в день пасмурный, к тому же наполненный неприятностями. Особенно большое значение имеет настрой родителей. Если вы с нетерпением и радостью ожидаете концерта по радио или телевидению, то ваше отношение передается ребенку.

И. П. Павлов писал, что «дети очень тонко перенимают не только привычки и манеры взрослых, но и их эмоции».

 И еще один совет. Не стоит давать детям слушать сразу много новых произведений. Даже самая хорошая музыка не воспринимается в слишком больших количествах. Обилие новых впечатлений притупляет музыкальную отзывчивость ребенка, вызывает пресыщение.

 1. Спасти в детях песню и танец.

 Кроме слушания музыки, другими доступными в раннем детстве видами музыкальной деятельности являются пение и танец. Проблема здесь стоит именно так, как сформулировано в заголовке, — надо не столько научить детей петь и танцевать, сколько спасти в них песню и танец. Сначала о песне. Малыши очень музыкальный народ. Они имеют музыкальные способности, о  которых мы даже не подозреваем, и прямо-таки обожают петь. Душа ребенка очень чувствительна к песенной интонации, и нередко правильно петь маленькие музыканты начинают уже в два-три года. Сначала они поют песни так, как слышат, но постепенно в пении все больше проявляется  индивидуальность малыша. Иногда дети разыгрывают целые спектакли,  держа в руках какой-нибудь предмет вместо микрофона и исполняя песни, которые им нравятся.

 Пение занимает важное место в жизни ребенка. Совершенствуется голосовой аппарат, артикуляция. Развиваются чувства, вкус. Кроме того, раннее пение — это важный способ развития музыкальности, подготовка к восприятию серьезной музыки.

Несколько слов об особенностях голосового аппарата ребенка.

 Это инструмент нежный и хрупкий. Воздух превращается в звук, проходя через связки гортани. Связки прикрепляются к краям гортани мышцами, и их формирование происходит от пяти до двенадцати лет. Таким образом, до двенадцати лет дети поют за счет тонких и слабых голосовых связок, которые легко перенапрячь, «сорвать». Поэтому нельзя петь громко, особенно на улице в холодную и сырую погоду.

 Решающее значение в выработке культуры пения имеет пример родителей. На экзамене в музыкальную школу семилетняя девочка неожиданно начинает очень громко, с надрывом петь лирическую, задушевную песню. Девочка здесь ни при чем. В таком исполнении она слышала песню от взрослых и подражает им. Иногда родители даже ругают малыша, если он поет тихо: «Что ты там мурлычешь под нос? Поешь — так пой». И ребенок постепенно привыкает к мысли, что петь громко — это значит петь хорошо.

 Берегите детский голос! Помните, что, «сорвав» его, дети уже не смогут петь всю жизнь!

 Очень хорошо, когда в семье входит в традицию совместное пение. О значении такого пения для приобщения к музыке писал С. В. Образцов в своих воспоминаниях: «Вечерами мы собирались вместе и пели. Песен мы знали очень много. Это были самые приятные минуты детства. Песня и привела  меня в мир музыки».

 Исполняя песни в семейном хоре, старайтесь не заглушить голос малыша. Чтобы помочь ребенку научиться петь, лучше всего петь вместе с ним.  Конечно, это, во-первых, должны быть песни интересные в художественном отношении, а, во-вторых, доступные пониманию ребенка и его голосу. Если у вас есть инструмент, то постарайтесь найти такие песни, в которых мелодия не выходит из наиболее удобного для дошкольника диапазона от «ре» первой до  «до» второй октавы. Прежде чем петь, прочитайте ребенку с выражением слова песни. Убедитесь, что он понимает все, о чем поется в ней. Хорошо, если кто-то из членов семьи сможет вам проаккомпанировать.

 При пении следите, чтобы голос ребенка совпадал по звучанию с вашим голосом или, если вы играете, со звучанием инструмента. Если маленький певец поет фальшиво, укажите, в чем ошибка малыша, но не ругайте его. Ребенок не уверен в своих силах, и неодобрение взрослых может травмировать его, надолго лишить желания петь.

 Малыши мыслят конкретными, реальными образами. Поэтому научить их петь выразительно могут помочь доступные дошкольникам примеры из  жизни. Скажем, вы хотите выучить с ребенком песню «Зайка», где запев поется медленно, плавно, а припев — в остром, прыгающем ритме. Возьмите зайку и покажите малышу, что во время запева зайка движется медленно или, к примеру, плавно катится на коньках. А во время припева прыгает. Такой показ поможет маленьким исполнителям выразительней исполнить песню. Можно использовать при разучивании песни и иллюстрации. Например, если вы учите новогоднюю песню, то пусть перед ребенком лежит картинка Деда Мороза, Снегурочки или просто зимний пейзаж. Если песенку о лете, — летний пейзаж. А если песенку о конях, петушке или лисе — изображения этих животных. Использование иллюстраций помогает малышам сосредоточить внимание, войти в образ песни.

Так же как и петь, дошкольники любят танцевать. Движения под музыку вызывают у малышей радость, желание танцевать еще и еще. И. М. Сеченов писал о прямой связи, в которой находятся слуховые и мышечные ощущения. Но большинство ребят не удовлетворяют своего стремления к танцам. В ‘школе ритмики нет. И родители зачастую относятся к танцам, как к делу несерьезному, почти бесполезному. Между тем танец улучшает осанку, развивает ловкость, умение держаться, помогает, как и пение, полнее и глубже воспринимать музыку. Не надо иметь специальных знаний, чтобы помочь малышам овладеть простейшими танцевальными движениями, чтобы поддержать в них интерес к танцу. Особенно это нужно детям, не посещающим детский сад.

 Начните с показа самых простых движений. Научите детей покружиться под музыку, пройтись «русским» шагом, ритмично пристукнуть каблуком в такт. Описание танцевальных движений вы можете найти в специальных сборниках  детских танцев. Часто дети танцуют, не слушая музыки. Надо обратить на это внимание. Объясните им также, что под музыку марша шагают бодро, делают резкие уверенные движения, голову держат высоко.

 Под плавную музыку делают движения медленные, спокойные. Несложно из выученных простых движений составить под музыку целый танец — русский народный, польку, матросский и др.

 Неплохо иногда пригласить друзей вашего ребенка и устроить групповые танцы. В этом случае взрослый или ребенок, умеющий танцевать, встает в центр круга, а все выполняют движения за ним. На праздники, семейные торжества, когда собирается много детей, можно организовать игры-хороводы, в которых танец соединяется с игрой, песней.

 Описание сюжетных танцев для маленьких можно найти в журналах «Дошкольное воспитание», «Затейник» и сборнике «Музыка для детей». Многие танцы вы можете придумать сами. Главное, чтобы движения соответствовали духу ребенка, были жизнерадостными, доступными.

 Танцы, пение, музыка вносят в жизнь и детей, и взрослых улыбку, хорошее настроение. Наблюдая, как дети поют и танцуют, вы узнаете о них много нового, чего не знали раньше. Потому что в песне и танце внутренний мир ребенка раскрывается наиболее глубоко и полно.

 1. Детские музыкальные инструменты.

Уже в три-четыре года малышей можно учить играть на детских музыкальных инструментах. Это не просто копии настоящих инструментов для развлечения. Детские музыкальные инструменты развивают слух, ритм, эмоциональную восприимчивость ребенка, в какой-то мере формируют его музыкальный вкус. В наших магазинах музтоваров продаются различные виды таких инструментов. Это и струнные (домбры, балалайки), и духовые, и ударные (ксилофон), и клавишно-язычковые (баяны, аккордеон, гармонии), и клавишные (пианино, рояль).

 Дети быстро овладевают этими инструментами, подбирают простейшие песенки, прибаутки, считалочки.

 Иногда родителе покупают сразу много инструментов. Ребенок мечется от одного инструмента к другому, быстро устает от избытка впечатлений и наконец все это поющее, свистящее, звенящее богатство забрасывает в угол, так и не научившись играть. Детские музыкальные инструменты следует осваивать поочередно. Пока ребенок не научился играть на одном, не стоит  давать ему другой.

 

А сейчас давайте вместе освоим один из наиболее доступных и распространенных музыкальных инструментов — металлофон. Молоточек легко берется между первым и вторым пальцами правой руки. Чтобы извлечь тихий звук, надо слегка коснуться пластинки, громкий — ударить молоточком по пластинке сильно. Играть на металлофоне можно по слуху и по нотам, которые часто продаются в приложении к детским музыкальным инструментам.

В последнем случае маленьких учеников надо научить основам нотной грамоты.

Не стоит, однако, учить малышей нотной грамоте так, как можно учить детей школьного возраста: нота «до» первой октавы пишется на первой добавочной линейке и т. д. Это вызывает у них скуку, раздражение. Необходимы известная занимательность, увлекательное изложение материала, игровой характер обучения.

Освоив металлофон, можно переходить к другим инструментам.   Детские музыкальные инструменты особенно полезны тем детям, которые плохо поют или не любят петь. Это для них лучший способ приобщения к музыке. Благодаря детским инструментам можно дать ребенку почувствовать, что музыка способна передать реальные голоса из жизни. Скажем, верхние регистры металлофона звучат, как пение птичек. А дробь барабана напоминает удары грома. Это будет первый шаг ребенка в понимании важной истины — музыка, как и всякое искусство, отражает жизнь.

 

 

свернуть

Обучение дошкольников искусству танца на занятиях хореографией

ем раньше ребёнок начнёт заниматься хореографией (ритмикой), тем больше у него возможностей приобрести определённые навыки, с помощью которых он сможет выразить своё настроение средствами танцевальных движений. Главная задача педагога – создать условия для раскрытия способностей каждого ребёнка. Азбука танца, его выразительные средства требуют определённого уровня физической подготовленности. Поэтому в работе с дошкольниками можно использовать только те движения и образы, которые способны заложить основы красоты, здоровья, доброты и не помешают естественному развитию растущего организма.

Основные направления работы с воспитанниками:

 • расширение физиологических возможностей организма ребёнка средствами танца;
 • развитие чувства ритма и слуха, двигательных умений и навыков, активности, самостоятельности и инициативы в музыкально-ритмической деятельности;
 • формирование двигательной культуры, пластики движений, подвижности, координационных способностей, ориентации в пространстве;
 • освоение элементов классического, историко-сценического и современного танца;
 • совершенствование умения выражать эмоции в мимике и пантомимике, выразительность и артистизм; развитие коммуникативных навыков взаимодействия в танце.

На первое занятие дети, как правило,  приходят полные интереса и ожидания. Необходимо сразу этим воспользоваться, овладеть их вниманием и добиться ответственного отношения к основным правилам поведения на занятиях: не шуметь, не разговаривать во время звучания музыки, двигаться бесшумно и не отвлекаться. А главное требование к родителям – обеспечить детей лёгкой удобной одеждой и чешками.

Структура танцевально-ритмических занятий для детей дошкольного возраста общепринятая:

 • подготовительная,
 • основная,
 • заключительная части.

В хореографической практике такое деление весьма условно.Подготовительная часть, цель которой «разогреть» опорно-двигаельный аппарат танцующих, занимает примерно 5 – 15% всего времени занятия и зависит от его задач. Начинается с организационного входа в зал под музыку. Здесь используются строевые упражнения, различные виды танцевальных шагов, комплексы общеразвивающих упражнений, игры на внимание, музыкально-подвижные игры небольшой интенсивности, несложные или хорошо изученные танцевально-ритмические композиции. Строго установленной формы построения не существует, главное, чтобы все дети видели педагога. После построения сообщается, чему они будут учиться.

На протяжении всего занятия, и особенно на его  начальных этапах, очень сложно следить за формированием правильной осанки детей. С этой целью предлагаются задания на различные прогибания и выгибания позвоночника, способные укреплению мышц спины. Также в занятия вносятся элементы по развитию гимнастических умений, гибкости, пластики, растяжки.

Основная часть занятия занимает до 70-90% общего времени. Она содержит разнообразные виды танцевально-ритмической деятельности. Для того, чтобы вызвать интерес детей к новой композиции, можно рассказать короткую историю о танце и его сюжете, объяснить обстановку, в которой действуют персонажи танцевальной композиции. В этом помогают художественное слово и наглядно-иллюстративный материал.

При разучивании танцевальных элементов дети могут стоять в свободном расположении (врассыпную), в шахматном порядке по линиям, в полукруге или в круге, но в последнем случае педагогу лучше находиться не в центре круга, а рядом.

При работе над новым материалом очень важны показ и словесные объяснения, которые даются кратко. При этом знакомятся с терминами и условными выражениями, которые помогут им запомнить движения. На начальном этапе необходимо постоянно прибегать к показу упражнений и движений, для которых имеют значение точность, эмоциональность, а главное – «зеркальная» демонстрация способов выполнения движений. Когда танцевально-ритмическая композиция разучена, чаще используются словесные напоминания.

Разучивание композиции начинается с отдельных элементов. Движения, вызывающие затруднения, разучиваются в медленном темпе под счёт, сопровождаются словесными объяснениями. Многие сложные технические движения отрабатываются у станка перед зеркалом. При разучивании несложных движений начальный этап может закончиться уже при первой попытке. При обучении более сложным движениям используется разделение на составные части, например, сначала участвуют ноги, подключаются руки, и только потом движения объединяются. Дети осваивают новое па в среднем за две недели. Не следует работать над каждым упражнением или этюдом дольше 2-4 занятий подряд. Даже если задачи обучения не решены до конца, лучше обратиться к новому материалу, а к прежнему вернуться спустя время, чтобы не вызвать у детей отторжения к обучению.

Когда отработан комплекс движений, начинается непосредственная работа над танцем: объясняется и показывается детям его рисунок, последовательность выходов, перестроений. Отдельные танцевальные элементы, составляющие основу танца, соединяются в небольшие композиции. Практика показала: если танец разучивается целиком, а не поэтапно, дети будут часто ошибаться и чувствовать себя неуверенно, что снизит их интерес. Положительная оценка достижений, доверительное общение, лояльность к неудачам и вера взрослого в успех поддерживают интерес и активность ребят.

Подбирая музыку к упражнениям и танцевальным комбинациям, надо стремиться к максимальному  соответствию характера движений. Очень важна логическая разбивка музыкального отрывка по фразам: она помогает распределить движение по времени, подсказывает, когда нужно начать или закончить движение. Музыкальные произведения должны быть доступны пониманию детей. Кроме того, рекомендуется использовать не только «живой» аккомпанемент на фортепиано, но и фонограммные записи в различной аранжировке.

Заключительная часть занятия занимает 5% от общего времени занятия и может быть увеличена, если в основной части присутствовала интенсивная физическая нагрузка. Здесь используются упражнения для расслабления мышц, восстановления дыхания, укрепления осанки. Каждое занятие заканчивается рефлексией. Дети своими движениями и мимикой показывают отношение к занятию. Обязательным ритуалом становятся заключительный поклон и аплодисменты, которыми все благодарят друг друга за занятие.

Самым главным итогом работы являются концерты, праздники с исполнением на них различных танцевальных композиций. Выступление на сцене является для детей самым ярким впечатлением их деятельности. Они получают большой эмоциональный заряд и всегда ждут его.

 

ЛИТЕРАТУРА:

Барабаш, Л. Н. Хореография для самых маленьких / Л. Н. Барабаш. – Мозырь: Белый Ветер, 2002.

Барышникова, Т. Азбука хореографии / Т. Барышникова. – М: Рольф, 2001.

Давыдова, М. А. Музыкальное воспитание в детском саду  /М. А. Давыдова. – М: Волго, 2006.

Ирванцова, О. В. Очарование движением / О. В. Ирванцова. – Мозырь: Белый Ветер, 2007.

Зарецкая, Н. В. Танцы в детском саду / Н. В. Зарецкая. – М., 2003.

Барабаш, Л. Н. Хореография для самых маленьких /Л. Н. Барабаш. – Мозырь: Белый Ветер, 2002.

Музыка и движение: упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет / сост.: С. Бекина ,Т. Ломова, Е. Соковнина / М.: Просвещение, 1983.

Пуртова, Т. В. Учите детей танцевать / Т. В. Пуртова, А. Н. Беликова, О. В. Кветная. – М: Владос, 2003.

Савельев, Г. В. На пути к миру прекрасного / Г. В. Савельев. – Мозырь: Белый Ветер, 2001.

Учебная программа дошкольного образования. – Минск: НИО, 2012.

Филатов, С. В. От образности слова – к выразительному движению / С. В. Филатов. – М., 1993.

Ходонович, Л. Н. Хореография для самых маленьких /Л. Н. Барабаш. – Мозырь: Белый Ветер, 2002.

Франио, Л. С. Воспитываем и развиваем дошкольников в музыкальных играх / Л. С. Ходонович. – Минск: НИО, 1997.

 

Подготовил руководитель по хореографии Березовская В.А.

свернуть

Роль музыки в жизни детей раннего возраста

(Консультация для родителей)

 

   Музыка обладает возможностями воздействия не только на взрослых, но и на детей самого раннего возраста. Более того, и это доказано, даже внутриутробный период чрезвычайно важен для последующего развития человека: музыка, которую слушает будущая мать, оказывает положительное влияние на самочувствие развивающегося ребенка (может быть, и формирует его вкусы и предпочтения).

   Период раннего детства – это период становления личности ребёнка, формирования его характера, интеллектуального потенциала. В этом возрасте дети непосредственны, эмоциональны, а эмоции – то звено, за которое вытаскивается вся цепь психического развития.

   Музыка – это один из видов искусств, который обращён непосредственно к человеческому чувству, она располагает своими специфическими средствами воздействия на состояние человека.

   По имеющимся в литературе данным, ранний возраст является наиболее благоприятным для становления музыкальных способностей. Упущение этого возраста невосполнимо.

   Значительна роль музыки и в охране здоровья, создании бла­гоприятной психологической атмосферы. Музыка дает возмож­ность создания приподнятого, радостного настроения, выражения и разрядки отрицательных эмоций, повышения или понижения активности у детей, привлечения внимания или переключения с одного вида деятельности на другой. Музыка, являясь средством физического развития, воздействует на общее состояние всего организма: она может вызвать или ослабить возбуждение; пение развивает голосовой аппарат, улучшает речь (врачи-логопеды используют пение для лечения заикания), правильная поза поющих регулирует дыхание; занятия ритмикой улучшают осанку, координацию.

Основные задачи музыкального воспитания:

 1. Воспитывать любовь и интерес к музыке.

Только развитие эмоциональной отзывчивости и восприимчивости дает возможность широко использовать воспитательное воздействие музыки.

2.Обогащать впечатления детей, знакомя их в определенно организованной системе с разнообразными музыкальными произведениями и используемыми средствами выразительности.

 1. Приобщать детей к разнообразным видам музыкальной деятельности, формируя восприятие музыки и простейшие исполнительские навыки в области пения, ритмики, игры на детских инструментах. Знакомить с начальными элементами музыкальной грамоты. Все это позволит им действовать осознанно, непринужденно, выразительно.
 2. Развивать общую музыкальность детей, формировать певческий голос и выразительность движений. Если в этом возрасте ребенка обучают и приобщают к активной практической деятельности, то происходит становление и развитие всех его способностей.
 3. Содействовать первоначальному развитию музыкального вкуса. На основе полученных впечатлений и представлений о музыке проявляется сначала избирательное, а затем оценочное отношение к исполняемым произведениям.Успешное решение этих задач зависит от содержания музыкального воспитания.

 

Дошкольное учреждение и семья - два главных коллектива, ответственных за развитие и воспитание ребенка.

Задача педагогов детского сада состоит в том, чтобы музыка заняла свое место в жизни детей, такое же, как природа, сказки, игры. Мы используем следующие формы работы с детьми, которые равно­мерно распределяются в течение дня и имеют определенный ритм в течение года: занятия, которые включают в себя пение с детьми и для детей, движение де­тей под музыку и под пение игровых хороводных и плясовых песен, слушание музыки (в записи), экспериментирование детей со звучащими предметами; праздники и развлечения.

Подпевание и пение.

Детям должно доставлять радость пение взрослых. Только на основе положительных эмоций у малышей возникает желание приобщиться к этому замечательному виду музыкальной деятельности. В течение года с детьми на музыкальных занятиях мы разучиваем 8–10 песенок. Не следует увеличивать количество песен для пения и слушания, т. к. количество не переходит в качество. Малыши любят повторения, знакомые песенки поют чище и увереннее.

Слушание музыки.

На музыкальных занятиях малыши слышат много музыки. Музыку разучиваемых песен и музыку, сопровождающую движения (ходьбу, бег, пляски, игры), то есть ту, которая выполняет важную, но прикладную роль. Однако дети 2-3 лет с удовольствием и заинтересованно слушают музыку в течение 1-1.5 минут. На своих занятиях я использую программные музыкальные пьесы колыбельных и плясовых в живом музыкальном сопровождении. Малыши с интересом слушают отдельные произведения. Это «Медведь», «Птичка», «Зайчик». Все произведения звучат в разных регистрах, контрастные по характеру. «Медведь»- в низком регистре. «Птичка»- в высоком. Также в раздел «Слушание музыки» входит знакомство с шумовыми музыкальными инструментами, дети знакомятся с барабаном, колокольчиком, ложками, бубном, погремушкой. Учатся правильно называть их, играют сами - по одному и вместе всей группой. В процессе«слушания» у детей развивается музыкальная память, звуковысотный и тембровый слух.

Музыкально - ритмические движения.

Это самая любимая и самая веселая часть музыкального занятия и является наиболее эффективным способом активизации всех малышей. В этом виде музыкальной деятельности дети играют и танцуют по одному и в паре, выполняет упражнения с флажками, султанчиками, платочками, кубиками, колечками, погремушками. Движения под веселую, живую музыку и фонограмму радуют малышей, что само по себе очень важно. Положительные эмоции облегчают обучение, дети очень любят танцевать.    И, наконец, музыкальные игры. Малыш не может остаться равнодушным к веселой и шумной игре, часто эмоции переполняют их. Большинство игр сюжетно-ролевые, включают “перебежки - догонялки” или прятки, а часто и то и другое (сюжетные игры под пение, хороводы).

   Музыкальные занятия в данной возрастной группе интересны детям, так как они проходят в игровой форме, а игра – универсальное средство всестороннего гармоничного развития ребенка и инструмент общения детей и взрослых, инструмент эмоционального взаимодействия.

   Музыкальные способности детей проявляются у каждого по-разному. У некоторых уже на первом году жизни все три основные способности - ладовое чувство, музыкально-слуховые представления и чувство ритма - выражаются достаточно ярко, быстро и легко развиваются, это свидетельствует о музыкальности; у других позже, труднее.

   Развитие музыкальностиу каждого ребенка свое, поэтому не нужно огорчаться, если у малыша не сразу получается петь и танцевать, для этого требуется время.

   Отсутствие раннего проявления способностей, подчеркивает музыкант-психолог Б.М.Теплов, не является показателем слабости или тем более отсутствием способностей. Большое значение имеет то окружение, в котором растет ребенок (особенно в первые годы жизни). Раннее проявление музыкальных способностей наблюдается, как правило, именно у детей, получающих достаточно богатые музыкальные впечатления. Каждому родителю нужно помнить, что детей, невосприимчивых к музыке, нет. Обучая музыке, мы воздействуем на общее развитие и духовный мир ребенка.

   Хочется и вам, родители, пожелать, чтобы дома, на отдыхе, во время прогулок со своими детьми уделяли внимание музыкальному воспитанию. Так мы, взрослые, поможем реально воспринимать действительность, не разрушая чудесный мир ребенка.

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Барышева Т.А. Эмпатия и восприятие музыки.-- Л.: ЛГПИ,
 2. Беляева-Экземплярская С.Н. О психологии восприятия музыки.- М.: «Музыка»
 3. Берхин Н.Б. Роль сопереживания в восприятии и создании художественных произведений. // Вопросы психолгии.-1988- № 4
 4. Бечак Б.А. Воспитание искусством.- М.: Просвещение,
 5. Веккер Л.М. Восприятие и основы его моделирования. -Л.: Издательство ЛГУ,
 6. Вендрова Т.Е., Писарева И.В. Воспитание музыкой. -М.
 7. Ветлугина Н.А.Музыкальное воспитание в детском саду. – М.:Просвещение,
 8. Ветлугина Н.А.Методика музыкального воспитания в детском саду. – М.: Просвещение,
 9. Восприятие музыки: Сб. статей / Под ред. В.Н. Максимова. - М.: Музыка, 10.Гогоберидзе А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. — М.: Издательский центр «Академия», 2005.

11.Гофман Э. – Т.А. Мысли о высоком значении музыки. // Иск-во в школе. -12. Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников.- М.: Просвещение,

 1. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. 2-е изд. - Н.: Просвещение,

 

свернуть

Что такое музыкальность и как ее развивать в домашних условиях

(Консультация для родителей)

Глинка, Чайковский, Моцарт, Бетховен...Знаменитые, известные каждому имена. Кто избрал им путь гениев? Кто определил славу музыкантов-композиторов? Природа? Родители? Педагоги?  Может быть, профессиональные качества передаются с генами? Может быть, сын ученого, повзрослев, станет ученым, а сын писателя — писателем? Можно нередко слышать: «Должно быть, мой ребенок пошел в отца, у него совсем нет музыкального слуха». Достаточно распространенная формула определения причины отсутствия способностей сына или дочери.

Однако все в действительности несколько иначе. Если бы происхождение было определяющим фактором в формировании способностей, то тогда дети, поколение за поколением, наследовали бы профессии отцов. Но жизнь гораздо интереснее, и не так уж редки случаи, когда ребенок ученого становится скрипачом, а врача — писателем. И объясняется это окружением, в котором растет малыш, его собственным опытом. Они определяют в будущем и способности, и характер человека. И если сын музыканта выбирает ту же профессию, что его отец, то причина этого прежде всего в том, что воспитывался он в атмосфере музыки, что с первых дней появления на свет был погружен в мир волшебных звуков.

Педагоги, музыканты пришли к мнению о том, что задатки к музыкальной деятельности (т. е. физиологические особенности строения организма, например органа слуха или голосового аппарата) имеются у каждого. Именно они составляют основу развития музыкальных способностей. Понятие неразвивающаяся способность, по утверждению ученых, специалистов в области исследования проблем музыкальности, само по себе является абсурдным. Считается доказанным, что если для музыкального развития ребенка с самого рождения созданы необходимые условия, то это дает значительный эффект в формировании его музыкальности.Природа щедро наградила человека. Она дала ему все для того, чтобы видеть, ощущать, чувствовать окружающий мир. Она позволила ему слышать все многообразие существующих вокруг звуковых красок.

Прислушиваясь к собственном голосу, голосам птиц и животных, таинственным шорохам леса, листьев и завыванию ветра, люди учились различать интонацию, высоту, длительность. Из необходимости и умения слушать и слышать рождалась Музыкальность — природой данное человеку свойство.

Итак, все мы от природы музыкальны. Об этом необходимо знать и помнить каждому взрослому, так как от него зависит, каким станет в дальнейшем его ребенок, как он сможет распорядиться своим природным даром. Как уже говорилось, окружение, среда растит и питает личность.

Классическая музыка в детстве — хороший воспитатель и надежный друг на всю жизнь. Желая подружить с ней малыша, родным и близким нужно помнить следующее.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 1. Раннее проявление музыкальных способностей говорит о необходимости начинать музыкальное развитие ребенка как можно раньше. «Если не заложить с самого начала прочный фундамент, то бесполезно пытаться построить прочное здание: даже если оно будет! красиво снаружи, оно нее равно развалится на куски от сильного ветра и землетрясения», — считают педагоги. Время, упущенное как возможность формирования интеллекта, творческих, музыкальных способностей ребенка, будет невосполнимо.

2.Путь развития музыкальности каждого человека неодинаков. Поэтому не следует огорчаться, если у вашего малыша нет настроения что-нибудь спеть или ему не хочется танцевать, а если и возникают подобные желания, то пение, на ваш взгляд, кажется далеким от совершенства, а движения смешны и неуклюжи. Не расстраивайтесь! Количественные накопления обязательно перейдут в качественные. Для этого потребуется время и терпение.

 1. Отсутствие какой-либо из способностей может тормозить развитие остальных. Значит, задачей взрослого является устранение не желаемого тормоза.
 2. Не «приклеивайте» вашему ребенку «ярлык» немузыкальный, если вы ничего не сделали для того, чтобы эту музыкальность у него развить.

Итак, постарайтесь запомнить главное:

Чем активнее общение вашего ребенка с музыкой, тем более музыкальным он становится, чем более музыкальным становится, тем радостнее и желаннее новые встречи с ней.Ну, а если вам не приходилось никогда раньше читать специальной литературы и разбираться в музыкальной терминологии, не пугайтесь таких слов, как чувство лада; звуковысотный слух. Понять их содержание будет значительно легче, если немножко больше узнать о том, что собой представляют самые обычные, окружающие нас постоянно звуки, у которых, оказывается, имеются свои тайны и загадки

Используемые источники:

 1. Петрушин, В.И. Музыкальное восприятие как средство изучения личности школьника // Вопросы психологии, 2003 – 5с.
 2. http://www.maam.ru

 

 

свернуть